پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا

سفرزندگی

شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸ ناصر انجامی دیدگاه ها: : 0

ماکجای سفرزندگی ایستاده ایم؟به کدام سمت بایدبرویم؟خودشناسی درلغت به نظرکارساده وگاهی عجیب می آید.

اماحقیقت این است که خودشناسی امری خطیرومفیداست،چون بشرموجودی بی انتهاست وهرچقدربه درون خودسفرمیکندبه جذابیت وقدرت وهمچنین وجوه بیشتری ازخوددست پیدامیکندبه گونه ای که دیگرکمترسرزمینی رابه جذابیت خودباورمیکند. اماآنچه خودشناسی رامفیدترودقیق ترمیکندداشتن ابزاری است که بتواند به عنوان نقشه ی سفرمان باشدودردرجه اول به مابگویدکجائیم؟کجابایدبرویم؟چگونه بایدبرویم وهرجامشکلی پیش آمدچه بایدبکنیم؟

(برشی ازکتاب زندگی برازنده من ازانتشارات بنیادفرهنگ زندگی)
دیدگاه خود را بیان کنید.


{{ commentAlert.msg }}
{{ comment.commentAlertChild.msg }}
درحال بارگذاری