پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا

هدف گذاری

چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ ناصر انجامی دیدگاه ها: : 0

برای اینکه انرژی،زمان وفکرانسان درزندگی تلف نشودنیازهست که یک هدفگذاری علمی ودقیق داشته باشد.گفتم علمی بخاطراینکه هدف گذاری خودش اصول ثابت تجربه شده ای داردکه بایدرعایت شود.هدف گذاری به تیزبینی وریزبینی احتیاج داردتابتواندمارابه سرحدمنزل برساند.اولاهدفی که ماتعیین میکنیم بایدویژگیهای زیرراداشته باشد:قابل اندازه گیری،زماندار،واضح وقابل دستیابی باشد.دوما سه نوع هدف داریم: هدف بلندمدت،هدف میان مدت وهدف کوتاه مدت.اهداف بلندمدت،همان اهداف بزرگ واصلی هستندکه دوست داریددرطول زندگی به آنهابرسید.اهداف میان مدت درواقع مقطع هایی ازهدف بلندمدت ماست که ما درطی رسیدن به هدف بایدازهرکدام ازاین مقطع هاعبورکنیم.اهداف کوتاه مدت درواقع برنامه عملیاتی روزانه،هفتگی وماهانه برای رسیدن به اهداف بلندمدت میباشد.البته جهت یک هدف گذاری اصولی به مطالعه ومشورت بیشتردراین زمینه نیازهست که درحوصله این مقاله نمیباشدواین مقاله تلنگری بودکه مارابیشترمتوجه جهت دارکردن زندگیمان کندوسعی کنیم طوری زندگی کنیم که درراه هدفمان ثابت قدم باشیم که این ثابت قدمی مارادررسیدن به موفقیت وپیشرفت یاری میکند.موفق وپیروزباشید.
دیدگاه خود را بیان کنید.


{{ commentAlert.msg }}
{{ comment.commentAlertChild.msg }}
درحال بارگذاری