پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا

شروع یک کسب وکار

سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ ناصر انجامی دیدگاه ها: : 0

باسلام.افرادباتیپ های شخصیتی متفاوت،شغلهای متفاوت روبرمیگزینند.بعضی هاکارمندمیشوند،بعضی هاخویش فرما وبعضی کارفرمامیشوند.اینجابا آن افرادی کارداریم که دوست دارندازلحاظ شغلی ومالی مستقل شوندکه البته سختی های خودش راداردولی شیرین است.برای راه اندازی کسب وکارشخصی بایدابتدااطلاعات خودرادرآن زمینه افزایش دهیم واین ازطریق مطالعه وشرکت دردوره ها ویااستفاده ازمشاوران امکان پذیرهست.به این افرادتوصیه میشودکه حتماآموزش ببینندومطالعه روفراموش نکنندوریسک آگاهانه وبرنامه ریزی شده انجام دهند.اگرخواستیدمیتوانیدازکتاب "کارتوپیداکن" که بزودی درقالب اپلیکیشن اندرویددرکافه بازاروشایدسایت هم قرارگیرداستفاده کنید.دراین کتاب ابتداکلیه شغلهاوایده هادرحوزه های کشاورزی،تولیدی،خدماتی،اینترنتی ودانش بنیان بیان میشودوسپس مهارتهای لازم برای شروع کسب وکارتوضیح داده میشودوبعدازآن آموزش حسابداری،فروش و....ارائه میشودوحتی چندین پیشنهادخوب برای افرادی که تخصص ندارندآورده شده است وبعدازآن منابع مطالعاتی خوب جهت پیشرفت آورده شده است که میتواندچراغ راهی باشد.این کتاب برای تمامی افرادشاغل وبیکارمفیدهست وهرکس به فراخوروضعیت خودمیتواندازآنهااستفاده کند.پیروزوموفق باشید.
دیدگاه خود را بیان کنید.


{{ commentAlert.msg }}
{{ comment.commentAlertChild.msg }}
درحال بارگذاری